top of page

I. Informacje o Sprzedawcy

 

Mandala Float Studio Natalia Piotrowska

 ul. Rzeźnicka 2/69 

80-822 Gdańsk

NIP: 583-301-56-08 

Regon: 380276667 

Kontakt: mandalafloatstudio@gmail.com, tel. +48 600-452-918

II. Regulamin korzystania z Kart Podarunkowych

 

1. Vouchery Prezentowe są na okaziciela i są wydawane w formie eleganckiego bonu zapakowanego w kopertę. Voucher posiada również wersję cyfrową, która jest w postaci PDF-a wysyłanego pocztą email do samodzielnego wydruku, i jest imienny. Obie wersje dają takie same uprawnienia posiadaczowi. Dalej użycie słowa Voucher prezentowy / Voucher dotyczy obu wersji vouchera.

2. Vouchery zawierają wartość lub nazwę zabiegu, określony numer seryjny, datę ważności i upoważniają do skorzystania z usług w salonie Mandala Float Studio zgodnie z obowiązującym cennikiem i wartością posiadanego Vouchera. Można nimi płacić za wszystkie usługi wg oferty dostępnej na stronie internetowej mandalafloatstudio.com 

3. Karty są ważne przez okres 3 miesięcy od daty ich zakupu – w tym okresie należy wykorzystać wykupione usługi lub kwotę. Po upływie terminu ważności Vouchera, jeśli jest niewykorzystany w całości lub w części, wartość lub usługa zostają utracone.

4. Voucher można wykorzystać podczas jednej lub kilku wizyt w zależności od wykupionych usług bądź wartości.

5. W celu uzgodnienia dogodnego terminu wizyty prosimy o kontakt z recepcją pod nr tel. +48 784-071-025 lub +48 600-452-918, e-mail: mandalafloatstudio@gmail.com lub poprzez formularz kontaktowy zamieszczony na mandalafloatstudio.com 

6. Przy dokonywaniu rezerwacji prosimy o poinformowanie recepcji, że formą płatności za umawiany zabieg będzie Voucher prezentowy, prosimy o podanie Imienia i Nazwiska okaziciela.

7. W razie braku anulowania rezerwacji drogą telefoniczną, e-mailową lub osobiście, na 24h przed umówioną wizytą, Voucher zostaje uznana za zrealizowany.

8. Voucher należy okazać w recepcji przed skorzystaniem z zabiegu.

9. Vouchery nie podlegają zwrotowi ani wymianie na gotówkę. Nie ma również możliwości wydawania reszty w gotówce z Voucherów, które opiewają na kwotę wyższą niż wartość wykorzystanych usług.

10. Zgodnie z życzeniem osoba obdarowana może dopłacić do Vouchera jeżeli wartość usług z których chce skorzystać opiewa na kwotę wyższą niż wartość Vouchera.

11. Płatności Voucherem prezentowym nie można łączyć z promocjami i rabatami.

12.Voucher na wybrane usługi lub pakiety usług można wymienić na wszystkie inne usługi z oferty Mandala Float Studio w tej samej kwocie lub droższe po uprzedniej dopłacie.

13. Vouchery wartościowe uprawniają do skorzystania z dowolnie wybranych usług.

14. Vouchery nie obejmują zakupu kosmetyków.

15. W przypadku utraty lub zniszczenia Vouchera Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności, ani nie rekompensuje straty spowodowanej zaistniałą sytuacją.

 

III. Regulamin zakupu Vouchera Prezentowego, Przyjmowanie zamówienia

 

1. Vouchery dostępne są w ciągłej sprzedaży i mogą opiewać na dowolną kwotę, ale nie wyższą niż 2000 PLN, lub określoną usługę.

2. Vouchery można nabyć w salonie Mandala Float Studio. Nabycie Vouchera w salonie nie wiąże się z żadnymi dodatkowymi opłatami.

3. Voucher można również zakupić składając zamówienie za pośrednictwem formularza zamówienia, dostępnego na stronie internetowej mandalafloatstudio.com, drogą mailową mandalafloatstudio@gmail.com lub telefonicznie.

4. W przypadku Voucherów zamówionych przez internet, drogą email lub telefonicznie Klient może wybrać formę płatności: przedpłata na nasz rachunek bankowy (przelew), gotówką lub kartą przy odbiorze w salonie Mandala Float Studio (ul. Rzeźnicka 2/69, Gdańsk). Przyjęcie zamówienia oraz dane do przelewu Sprzedający potwierdza mailowo, na adres podany przez Kupującego w zamówieniu.

5. Przy płatności za pomocą przelewu za Voucher realizacja zamówienia nastąpi po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku Sprzedającego lub po przesłaniu mailowo (na adres mandalafloatstudio@gmail.com) potwierdzenia przelewu. Rezerwacji z tytułu Vouchera można dokonać również dopiero po zaksięgowaniu środków na koncie lub przesłaniu potwierdzenia.

6. Na życzenie Kupującego Voucher może zostać wysłany pod wskazany w zamówieniu adres.

7. Złożenie zamówienia jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

8. Informacje dotyczące usług na stronie mandalafloatstudio.com nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego, lecz zaproszenie do zawarcia umowy.

9. Złożenie przez Klienta zamówienia, pociąga za sobą obowiązek zapłaty za wybrany Voucher w wysokości określonej w zamówieniu.

10. Wszelkie zmiany zamówienia po zapłacie muszą być uzgadniane mailowo pod adresem: mandalafloatstudio@gmail.com.

 

III. Warunki reklamacji, zgłoszenie wady rzeczy sprzedanej

1. Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta oraz Kodeks Cywilny regulują kwestie związane z niezgodnością zakupionego Vouchera z umową. W przypadku ewentualnych reklamacji należy skontaktować się ze Sprzedawcą za pośrednictwem poczty elektronicznej: mandalafloatstudio@gmail.com.

2. W zawiadomieniu o niezgodności Vouchera z umową, należy podać imię i nazwisko zamawiającego, opisać przyczynę niezgodności oraz określić żądanie zgodnie z art. 560 kc tj. obniżenia ceny, odstąpienia od umowy, wymiany rzeczy na wolną od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca ustosunkuje się do żądań Konsumenta nie później niż w terminie 14 dni. Voucher niezgodny z umową należy odesłać lub przynieść osobiście pod adres: Mandala Float Studio Natalia Piotrowska , ul. Rzeźnicka 2/69, PL 80-822 Gdańsk.

 

IV. Odstąpienie od umowy

1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni (liczonym od momentu doręczenia przesyłki) odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia na piśmie przed jego upływem na: adres mailowy mandalafloatstudio@gmail.com lub adres korespondencyjny: ul. Rzeźnicka 2/69, 80-822 Gdańsk.

2. W razie odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą, a Klient jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot wzajemnych świadczeń stron następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupioną Kartę Podarunkową należy odesłać lub przynieść osobiście na adres: ul. Rzeźnicka 2/69, 80-822 Gdańsk. Sprzedający dokonuje zwrotu należności za zwrócone produkty (kwota łączna za produkty + koszt wysyłki w pierwszą stronę od Sklepu do Konsumenta) w terminie 14 dni kalendarzowych.

3. Zgodnie z art. 38 ustawy o prawach konsumenta, Użytkownikowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w odniesieniu do umów:

    1. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

    2. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

    3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

    4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

    5. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

    6. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

    7. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;

    8. w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

    9. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

    10. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

    11. zawartej w drodze aukcji publicznej;

    12. o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;

    13. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

 

V. Ceny

1. Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich.

2. Cena podana przy każdej usłudze, którą można kupić na Voucher jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia przez Klienta.

3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen usług znajdujących się w ofercie. Zmiana cen nie dotyczy usług, które zostały przez Klienta zamówione.

4. Sprzedawca zamieszcza informacje na temat swojej oferty na stronie internetowej mandalafloatstudio.com.

5. Ceny na stronie internetowej zamieszczone przy oferowanym produkcie zawierają podatek VAT i podawane są w Złotych Polskich. Nie zawierają w sobie ewentualnych kosztów dostawy. Koszty dostawy określone i widoczne są w zamówieniu karty przy wyborze opcji wysyłki.

6. Ceną wiążącą i ostateczną usług, które można kupić na Voucher jest ich cena podana na stronie internetowej w chwili składania zamówienia przez Klienta.

7. Każda transakcja potwierdzana jest przez wysłanie emailem potwierdzenia zamówienia Vouchera i zawiera m.in.  wartość na jaką będzie Voucher bądź usługę wraz z jej ceną, całkowitą wartość zamówienia, formę dostawy, adres/dane do wysyłki.

8. Sprzedawca może udostępniać ofertę promocyjną, na podstawie której ceny usług będą obniżone. Promocje w Sklepie nie podlegają łączeniu o ile regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.

 

VI. Rozliczenie i dostawa

1. Płatności za zakupiony przez internet Voucher można dokonać przez przedpłatę na firmowy rachunek bankowy albo gotówką lub kartą przy odbiorze Vouchera w siedzibie Sprzedawcy. Przy czym za dzień zapłaty uznaje się dzień wpływu na rachunek Sprzedawcy.

2. Potwierdzeniem dokonania zakupu jest paragon z kasy fiskalnej lub faktura. W celu otrzymania faktury Kupujący jest zobowiązany do przesłania danych do faktury w formie email: mandalafloatstudio@gmail.com.

3. Paragon i faktura zostaną przesłane/wydane Klientowi wraz z zakupionym Voucherem.

4. Koszty dostawy na terenie Polski uzależnione są od wyboru sposobu dostawy, wynoszą od 0 do 15 zł. Dostawa zamówionych towarów odbywa się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 

VII. Realizacja zamówień

1. Czas realizacji zamówienia wynosi do 7 dni roboczych po złożeniu zamówienia.

2. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za niedochowanie terminu z winy Sprzedawcy.

3. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niezachowanie terminu na skutek wystąpienia tzw. siły wyższej. W razie zaistnienia przyczyn uniemożliwiających realizację zamówienia w terminie, Sprzedawca niezwłocznie zawiadomi o nich Klienta podając jednocześnie przewidywany czas realizacji zamówienia. W takim przypadku Klient może wycofać zamówienie w formie pisemnej lub w formie zgłoszenia poprzez kontakt telefoniczny.

4. Voucher można odebrać osobiście w dni powszednie od poniedziałku do piątku w godzinach 13.00-21.00 i w weekend (sobota-niedziela) w godzinach 10.00-19.00 pod adresem Sprzedawcy: ul. Rzeźnicka 2/69, 80-822 Gdańsk  lub otrzymać przesyłką kurierską (płatna 15,00 PLN), Pocztą Polską (płatne 10 zł), paczkomaty Inpost (płatne 11 zł) wyłącznie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. W przypadku zamówienia wersji cyfrowej wysyłka PDF następuję drogą email na adres email Zamawiającego podany w zamówieniu.

5. Przez zrealizowanie zamówienia należy rozumieć dokonanie wszystkich etapów realizacji: od rozpoczęcia procesu realizacji zamówienia przez Sklep, poprzez przekazanie przesyłki firmie kurierskiej, nadanie w paczkomacie, na poczcie czy wysłanie email do przekazania przesyłki Klientowi.

6. Sklep ma obowiązek dostarczyć Klientowi Voucher wolny od wad.

 

VIII. Uszkodzenia przesyłek

1. Sprzedający nie odpowiada za wady fizyczne produktu powstałe od chwili wydania produktu podmiotowi zajmującemu się profesjonalnie działalnością kurierską, chyba, że wada fizyczna produktu powstała na skutek przyczyny istniejącej uprzednio w produkcie.

2. Przed pokwitowaniem odbioru przesyłki, Klient jest zobowiązany do sprawdzenia, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie.

 

IX. Dane osobowe

1. Składając zamówienie w sklepie internetowym Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie Mandala Float Studio, które to dane będą przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U.Nr 133, poz. 883) tj. z dnia 17 czerwca 2002 r. (Dz.U. Nr 101, poz. 926), na potrzeby przeprowadzenia procesu reklamacji. Podanie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne, ale niezbędne dla skutecznej realizacji procesu reklamacji. Podanie danych osobowych przez Klienta oraz zgoda na ich przetwarzanie są niezbędne do zrealizowania zamówienia przez Mandala Float Studio. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.

2. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. “O ochronie danych osobowych” (Dz.U. Nr 133 poz. 883) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.

 

X. Postanowienia końcowe

1. Niniejszy Regulamin dostępny jest w siedzibie Sprzedawcy, a także pod adresem internetowym: mandalafloatstudio.com. Klient może uzyskać dostęp do Regulaminu w każdym czasie.

2. Sprzedawca dopuszcza prawo zmian niniejszego Regulaminu z ważnych powodów.

3. Zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na złożone i realizowane zamówienia. Zamówienia przyjęte do realizacji obowiązuje Regulamin aktualny w chwili złożenia zamówienia.

4. Niniejszy Regulamin został opublikowany 28 sierpnia 2020 r. i obowiązuje od 28 sierpnia 2020 r.

bottom of page